Проучване и Анализ
При наличие на инвестиционна идея, можете да се обърнете към нас, за да установим дали има възможност Вашата идея да бъде подпомогната финансово и реализирана, чрез някоя от наличните или предстоящи Европейски програми. Ще изготвим и предварителна обща оценка, с която да определим дали сте допустими по подбраната процедура, отговаряща на Вашите желания за развитие и растеж и какви са шансовете Ви за успех.

Консултантски услуги
Всяка програма има свои специфични изисквания. Ние ще ви разясним възможностите, условията, сроковете за кандидатстване и дори и трудностите, които биха възникнали на различните етапи (изготвяне или управление). Първата стъпка е определянето на допустимостта Ви (по смисъла, който влага в това определение ЕК), с отчетени всички критерии и зависимости. Ще Ви предоставим Анкетна карта за попълване, на базата на която Екипа ни извършва анализ на постъпилата информация. В кратък срок, ние се свързваме с Вас, с изготвената оценка на финансовите Ви параметри и състояние.

Проектна подготовка
Този етап включва набавянето на цялостният набор от проектна документация, подготовката и изготвянето на декларации, преглед на финансовите документи, маркиране на потенциални доставчици на услуги и/или продукти, спрямо насоките за кандидатстване по различните процедури и оперативни програми. Доуточняване на проектната идея и оформяне на самото проектно предложение, отговарящо на поставените за реализиране цели.

Управление на проекти
Подготовка на необходимите документи за сключване на договор с Управляващия орган (УО), изготвяне на всички междинни и финални отчети, произтичащи след одобрението на проектното предложение, координиране на постъпленията на плащанията от УО по програмата и реализиране на заложените по проекта дейности. Мониторинг на индикаторите за успех и контрол по изпълнението.

Европейски пари