Проект „Общество за всички възрасти“ в рамките на Програма Интеррег В-А Румъния България бе представен на втора пресконференция в Силистра. Проектът се осъществява от три румънски села /Кручя, Михайл Когълничяну и Силищя/ и Младежка организация за Европейска Силистра в силистренското село Айдемир в продължение на осемнайсет месеца.

Бюджетът на проекта, чийто водещ партньор е кметство Кручя, е около 340 000 евро. Цели да образова и улесни живеещите в селските райони във връзка с домашните грижи за възрастни хора и хора с увреждания. Способства за професионалното подобряване на услуги в особено чувствителна област и с непряко въздействие върху системата на социална защита. Повишава заетостта и качеството на предлаганите услуги за грижи, което води до подобряване на качеството на живот. Проектът се осъществява в селските райони, където селскостопанското производство е гръбнакът на икономиката. Но развитието на сектор извън това производство представлява съществен фактор за осигуряване на растеж на заетостта и доходите на селското население, смятат работещите по проекта.

Той се отнася до изпълнение на програма за професионално обучение и свързаните с нея дейности в съответствие с потребностите както на регионално, така и на трансгранично ниво по отношение на увеличаване на застаряващото население. Близо 10 на сто от населението в четирите населени места се състои от хора над 70 и 85 годишна възраст, „което е сегмент от зависимо население без възможност за помощ или съдействие“. Проектът има за цел да създаде предпоставки за „намаляване на ниското ниво на заетост и увеличения брой зависими лица, нуждаещи се от професионална помощ“.

Европейски пари