Какво представлява Код на Икономическата дейност и Коя институция издава необходимия документ?
 Ако фирмата/предприятието кандидат извършва повече от една дейности, се изготвя справка коя икономическа дейност реализира най-голям процент приходи. Тази дейност се вписва като основна и се издава съответния удостоверяващ документ. Институцията е Национален статистически институт и в гр. София е ситуирана на адрес: ул. „П. Волов“ № 2.

Защо ни е необходим КЕП и какви са изискванията към него?
Тъй като формуляра на кандидат – бенефициента се подава по електронен път, е необходим въпросния електронен подпис удостоверяващ, че намеренията и идеите принадлежат именно на кандидата. Подписът може да регистриран или на фирмата/предприятието, или на физическо лице упълномощено да представлява фирмата/предприятието. Изискванията към разширението на Квалифицираният Електронен Подпис (КЕП) са различни по различните процедури и е от първостепенна важност да се удостовери дали наличният КЕП отговаря на допустимостта. Най – често необходимите разширения са p7s и p7m.

Как и по какви признаци се извършва класифицирането на предприятията?
За получаване на по-реалистична картина на икономическото състояние на дадено предприятие е въведено разграничение между различните типове предприятия и са въведени методи за изчисляване на праговете за числеността на персонала и на финансовите прагове на фирмите. За определянето на вида предприятие се взимат 3 фактора:

 Категория на предприятието  Численост (годишни работни единици)  Годишен оборот
 
 
 Общ годишен баланс
 
Средно < 250  ≤ 50 милиона евро  ≤ 43 милиона евро
Малко < 50  ≤ 10 милиона евро  ≤ 10 милиона евро
Микро < 10  ≤ 2 милиона евро  ≤ 2 милиона евро

Необходимо е да се отбележи, че докато спазването праговете за числеността на персонала е задължително, едно МСП може да избира да се съобразява с тавана за оборота или с този за баланса. То не е задължено да удовлетворява и двата критерия, като може да превиши единия от тях, без да загуби статута си.

Какво е индиректна помощ по режим „de minimis“ и какъв е периода на изчакване, при усвоена  в пълен размер помощ?
Всеки кандидат по процедура за безвъзмездно финансиране от Европейския съюз, може да усвои до 200 000 евро (391 166 лв.) по режим „de minimis“. Помощта може да бъде усвоена цялата наведнъж или разпределена между няколко програми, но сумарно трябва да е еквивалентна на паричната стойност отбелязана по-горе. Давността е 3 години.
Индиректна помощ по режим „de minimis“ – Без да е налице директен трансфер на средства от публичен орган към представляваното от Вас предприятие, Вие получавате икономическа изгода, като участвате в общи мероприятия, финансирани с публични средства, например участие в международни изложения, панаири, партньорство в проект за обучение на служители от вашата фирма и др.

Държавна/минимална помощ може да бъде и отпускането на заеми при по-ниски лихвени проценти или др. облекчителни условия, предоставянето на гаранции по заеми при по-облекчени условия, капиталовите субсидии, освобождаването от данъци, такси или спестяване на други разходи, предоставяне и получаване на услуги или доставки при условия, различни от пазарните и др.
Европейски пари