Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ променя условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 – „Добри и безопасни условия на труд“. Изменението се налага във връзка с влязла в сила Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структури и инвестиционни фондове.
В съответсвие с Наредбата се коригира текстът за Условията за кандидатстване – начин на уведомяване на кандидатите, във връзка с подадено проектно предложение. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще уведомява кандидатите за резултатите от оценката чрез посочените от тях електронни пощи в профила на кандидата в ИСУН и писмо до кандидата, а в случай, че съобщението не бъде доставено – ще бъде изпратено на хартиен носител в заложения адрес за кореспонденция.

Европейски пари