ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ”

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Активно включване” на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на обучение по управление и отчитане на договорите.

УО на ОПРЧР кани всички бенефициенти, които имат сключени договори или им предстои сключване, да вземат участие в специализираното обучение, което ще се проведе на 10 май 2017 г. в Зала „Пресцентър“ в сградата на Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. „Триадица“ №2, сутерен.

С цел доброто планиране на събитието, е необходимо потвърждаване за участие до 3 май 2017 г. на e-mail pangelova@mlsp.government.bg.

Европейски пари