Общинският съвет в Перник даде съгласие общината да кандидатства за финансиране за реконструкция на стената на язовир „Мещица“ и съоръженията към нея по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Водоемът е публична общинска собственост. В изпълнение на предписанията на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, община Перник е необходимо да изготви работен проект за реконструкция на съоръженията и привеждането им в изправно техническо състояние, да осигури пълна проводимост на преливника, бързотока и отводящия канал. Според предписанието водното ниво трябва да се поддържа на кота мъртъв обем до извършване на реконструкцията.

„Мещица“ е сред големите язовири в Пернишка област. Той е със завирен обем 2 млн. куб.м. Строен е през 1962 г.

С решение на общинския съвет от 2008 г. язовирът бил отдаден на концесия на сдружение, което четири години по-късно подало молба за разтрогване на контракта, поради финансови проблеми. Язовирът – с дефектирал основен изпускател, бил изпуснат, измряла тонове риба.

Концесията била прекратена през 2015 г. На концесионерите се търси съдебна отговорност, заяви кметът на Перник Вяра Церовска. По думите й в момента е назначен оператор на язовирната стена. „Стремим се да използваме всякаква възможност за възстановяване на водоема“, каза пернишкият кмет.
Сега язовир „Мещица“ се е завирил. Нивото му е над средното.

Европейски пари