ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 очква писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“, като следва да уточните по кой от двата компонента са изпратените от Вас предложения/възражения. Тях можете да изпратите на електронна поща ST2017@mlsp.government.bg. Краен срок – 17:30 часа на 27.04.2017 г.(вкл.).

На този етап трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

След изтичане на срока, предложения/възражения няма да бъдат приемани.

Европейски пари