Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ публикува решение №РД05-35 от 18.04.2017 г.за одобрение на доклада на оценителната комисия по проект BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.
Както следва кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите е 3-дневен срок по електронната поща, чрез която са се регистрирали в ИСУН 2020. Одобрените за финансиране проектни предложения, в 10-дневен срок от уведомяването, следва да представят доказателства, че отговарят на исизкванията за бенефициент.
При остатъчен финансов ресурс проектните предложения, включени в списъка с резерви ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, по реда на тяхното класиране.

Европейски пари