През октомври 2017 г. ще бъде обявена процедурата „Равни шансове“. Целта е да се създадат предпоставки за активно социално включване на хора с увреждания. Програмата е насочена към повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания. Също така се целят комплексни действия за улесняване на достъпа до заетост на уязвими групи, както и предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Допустими кандидати са национално представителните организации на хора с увреждания. Крайния срок за подаване на проектните предложения е декември 2017 г. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лв., а максималната 391 166 лв.

Европейски пари