Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 – „Обучения за заети лица“. Целта е да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда, които настъпват в резултат на глобализацията, застаряване на населението и технологични промени В рамките на процедурата ще бъдат проведени обучения за заетите лица чрез които да се повишат уменията, производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 000 лв.
Краен срок за представяне на предложенията: 30.06.2017 г. – 17,30 ч.

Европейски пари